top of page

Thông tin về khóa học cơ bản

Khóa học sản xuất phim hoạt hinh khóa 8 tháng 3D Maya

Môn học
- Pose Layout

- Model & Texture (Human + Animal)
- Rigging  Body and Facial ( Human + Animal )
- Animation  ( Body mechanics + Facial  )  
- Dynamic ( Ncloth + Shatter )
- Xgen
- Light + Render Arnold
- Compositing

Time ( Thời gian học )
Pose Layout  ( 0.5 tháng )
Model             ( 2 tháng )
Rig                   ( 1.5 tháng )
Animation      ( 2.5 tháng )
Dynamic + Xgen + Light Render Arnold 
       + Compositing   ( 1.5 tháng )

   ** 3 buổi học 1 tuần . 1 buổi 4 tiếng **

- Phân tích và đánh giá kịch bản

- Kết thúc khóa học các bạn có thể làm được Movie tương tự hoặc tốt hơn nếu bạn yêu thích

- Sau 8 tháng các bạn làm đầy đủ bài tập của các môn học sẽ được trung tâm cấp chứng chỉ tốt nghiệp.           

     

anh_BG_Phi.jpg

Liên Hệ Để Biết Lịch Khai Giảng
Offline : 45.000.000 vnđ
Online : 40.000.000 vnđ

bottom of page